Khóa Học Lean Six Sigma Yellow Belt/ Đai Vàng
Hotline
 • Khóa học Lean Six Sigma yellow belt
 • Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Đào tạo Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Khóa học lean six sigma yellow belt
 • Lean six sigma là gì?

Khóa Học Lean Six Sigma Yellow Belt

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

21/07/2024

Học chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng khóa học : 04 ngày (08 buổi)

 

KHÓA SẮP KHAI GIẢNG :   Lean Six Sigma Green Belt_Đai xanh  ►  Xem chi tiết 

                                                   Lean Six Sigma Black Belt_Đai đen        ►  Xem chi tiết 

Mục lục [Ẩn]

 

Giới thiệu khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) là khóa học căn bản trong hệ thống Lean Six Sigma nhưng hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, đặc biệt đi sâu vào các công cụ cải tiến giải quyết phần lớn các vấn đề chất lượng, tạo tiền đề nghiên cứu level Green Belt, được sự hướng dẫn chi tiết cách vận dụng, áp dụng các công cụ Lean Six Sigma Yellow Belt của Chuyên gia sau khóa học học viên có thể áp dụng vào Doanh nghiệp để cải tiến một dự án cụ thể. 

Khóa học là nền tảng để Học viên trở thành chuyên gia phân tích nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức ở mức độ căn bản Lean Six Sigma Yellow Belt và tiếp tục chuyên sâu ở khoá kế tiếp Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt.

Trong khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt học viên hiểu rõ về quản lý quy trình, được hướng dẫn chi tiết cách áp dụng các công cụ Six Sigma Yellow Belt: khi nào áp dụng ? áp dụng vào đâu ? ... Sau khóa học có thể áp dụng ngay bằng việc thực hiện Project Lean Six Sigma cơ bản.

Mục tiêu khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

 • Giúp Học viên tiếp cận kiến thức căn bản về các công cụ Lean Six Sigma trong việc thực hiện cải tiến các dự án trong Công ty nhằm đem lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
 • Nắm được các phương pháp và công cụ triển khai Lean Six Sigma trong quản lý chất lượng, hoạch định và thực thi.
 • Nắm rõ phương pháp quản lý quy trình và thực hành các công cụ cải tiến Lean six sigma cấp độ Yellow belt (Đai vàng)
 • Vận dụng các công cụ Lean Six Sigma để cải tiến sản phẩm/ quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức.
 • Áp dụng cách triển khai cải tiến theo mô hình DMAIC.
 • Gia tăng thị phần, Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
 • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề ra các giải pháp cải tiến hữu hiệu.
 • Nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, kỹ thuật đánh giá và cải tiến hệ thống.
 • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện.

Đối tượng khóa học Lean Six Sigma yellow belt

 • Giám đốc
 • Trưởng/ phó phòng
 • Cán bộ chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến quá trình/ sản phẩm/ dịch vụ
 • Cán bộ quản lý chủ chốt
 • Những ngươi có nhu cầu học để phục vụ cho công tác quản lý điều hành hiệu quả

Điều kiện tham gia khóa học Lean Six Sigma yellow belt

Mỗi học viên phải mang theo Laptop để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio trong suốt quá trình học. 

Hình thức học Lean Six Sigma yellow belt

 • Bắt đầu khóa học Học viên chọn mẫu đề tài thực tế tại Công ty cần cải tiến, chia nhóm (3-4 người/ nhóm), vận dụng kiến thức đã học thực hiện đề tài, báo cáo đề tài vào cuối khóa học (Phần này Chuyên gia sẽ hướng dẫn buổi đầu khóa học) và làm bài thi cuối khóa và cấp chứng chỉ.
 • Học song song 20% lý thuyết và 80% thực hành trên phần mềm Minitab, Visio.

Phương thức đào tạo khóa học Lean Six Sigma

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Chương trình đào tạo Lean Six Sigma yellow belt

Day 1

Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Lean Six Sigma Introduction

1

 • Introduction/ Giới thiệu
 • Higher Standards for Higher Performance/ Tiêu chuẩn cao cho hiệu suất cao hơn
 • Lean Six Sigma Defined/ Định nghĩa Lean Six Sigma
 • Input Determines Output/ Đầu vào quyết định đầu ra
 • The 5 Lean Principles/ 05 nguyên tắc tinh gọn
 • The 8 Forms of Waste/ 08 loại lãng phí cơ bản
 • Success Stories o The Sigma Level/ Câu chuyện thành công ở Cấp độ Sigma
 • Characteristics Of Six Sigma/ Đặc điểm của 6 sigma
 • Six Sigma – Structure & Roles Within Six Sigma Project/ Six Sigma – Cấu trúc và vai trò trong dự án six sigma
 • Benefits Of Six Sigma/ Lợi ích của Six Sigma
 • DMAIC CYCLE/ Vòng lặp DMAIC
13h00 - 16h00

2

 • The 99.9% Problem/ Vấn đề 99.9%
 • DNA of a Champion/ DNA của nhà vô địch
 • Lean Six Sigma Framework/ Bộ khung Lean Six Sigma
 • DMAIC - The Improvement Process/ DMAIC – quy trình cải tiến
 • Lean and DMAIC/ Lean và DMAIC
 • Organizing for Success/ Tổ chức để thành công
 • Working Relationships/ Các mối quan hệ trong công việc
 • Introduction to EngineRoom®/ Giới thiệu về EngineRoom®
 • Skill Check Definition And Objectives Of Lean/ Định nghĩa và Mục tiêu của Lean trong Kiểm tra Kỹ năng
 • Benefits Of Lean manufacturing/ Lợi ích của Lean Manufacturing
 • Lean Tools/ Các công cụ Lean
 • Key Steps In Transforming A Company To The Lean Approach/ Các bước chính trong quá trình biến đổi một công ty theo phương pháp Lean
 • Comparing Lean And Six Sigma/ So sánh Lean và Six Sigma
 • Combination Of Lean And Six Sigma/ Kết hợp của Lean và Six Sigma

Day 2

Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Tools to DEFINE

3

 • Introduction – Define/ Giới thiệu – Định nghĩa
 • Project Charter Toolset
 • Focus on The Customer/ Tập trung vào khách hàng
 • Capturing The Voice Of The Customer/ Nắm bắt được tiếng nói của khách hàng
 • Where to Go For Customer Requirements/ Tìm kiếm nhu cầu của khách hàng
 • Affinity Diagram Toolset/ bộ công cụ sơ đồ mối quan hệ
 • CTQC Tree Diagram Toolset/ Bộ công cụ Sơ đồ Cây CTQC
 • Voice Of The Customer As Specifications/ Tiếng nói của khách hàng thông qua thông số kỹ thuật 
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
13h00 - 16h00

4

 • Process Thinking/ Tư duy theo quy trình
 • The Source of Value/ Nguồn giá trị
 • The Source of Value: Gemba/ Nguồn giá trị: Gemba
 • Process Mapping – Overview/ Lập bản đồ quá trình – Tổng quan
 • Process Mapping (SIPOC) Toolset/ Bộ công cụ Vẽ Sơ đồ Quy trình (SIPOC)
 • Flow Charts o Value-Added Flow Charts/ Sơ đồ dòng chảy (Sơ đồ dòng chảy có giá trị thêm)
 • Spaghetti Charts o Value Stream Mapping Toolset/ Biểu đồ Spaghetti của Bộ công cụ lập bản đồ dòng giá trị
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng

Day 3

Time Section Lesson Contents

8.30 - 11.30

Statistical software introduction: MINITAB

5

 • Minitab Software Introduction/ Giới thiệu phần mềm Minitab
 • The Minitab User Interface/ Giao diện người dùng Minitab
 • Project And Worksheet/ Dự án và bảng tính
 • Minitab Basics/ Cơ bản về Minitab
 • Minitab Basics – Working Window/ cơ bản về Minitab – Cửa sổ làm việc
 • Minitab Basics – Tool bar/ Thông tin cơ bản về Minitab – Thanh công cụ
 • Minitab Basics Statistics/ Thống kê cơ bản trên phần mềm Minitab 
 • Population And Sample Statistics/ Thống kê quần thể và mẫu tham chiếu
 • Solving Using Minitab/ Giải quyết vấn đề bằng Minitab
 • Graphical Analysis : Analyze data graphically using the tools/ Phân tích đồ thị: Phân tích dữ liệu theo phương pháp đồ thị sử dụng các công cụ
 • Practical exercises/ Bài tập thực hành
13h00 - 16h00

Tools to MEASURE

6

 • Introduction – Measure/ Giới thiệu – Đo lường
 • Measurement & Metrics o Measurement as a Process/ Đo lường & Số liệu: Đo lường như một quá trình
 • Baseline Performance/ Hiệu suất cơ bản
 • Calculating the Sigma Level – Toolset/ Tính cấp độ Sigma – Bộ công cụ
 • Trend Chart Toolset/ Bộ công cụ biểu đồ xu hướng
 • Histogram Toolset/ Bộ công cụ biểu đồ phân bố
 • Measuring Central Tendency/ Đo lường xu hướng trung tâm
 • Quantifying Process Variability/ Đo lường Biến thiên Quy trình
 • SPC - Introduction and Background/ SPC – Giới thiệu và nền tảng
 • X and Moving Range Charts – Toolset/ Biểu đồ X và Phạm vi Di chuyển – bộ công cụ
 • Pareto Chart Toolset/ Bộ công cụ biểu đồ Pareto
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng

Day 4

Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Tools to ANALYZE

7

 • Introduction – Analyze/ Giới thiệu – Phân tích
 • Cause & Effect Diagram Toolset/ Bộ công cụ sơ đồ nguyên nhân và kết quả
 • 5W2H • Why-why analysis/ Phân tích Nguyên nhân Tại sao.
 • Scatter Plot Toolset/ Công cụ biểu đồ phân tán
 • Correlation and Regression Analysis/ Phân tích tương quan và hồi quy
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng

 

Tools to IMPROVE
 • Introduction – Improve o Brainstorming/ Giới thiệu – Cải thiện Động não
 • Benchmarking/ Đo lường và so sánh
 • FMEA Toolset/ bộ công cụ FMEA
 • Continuous Flow Toolset/ Bộ công cụ dòng liên tục
 • Quick Changeover Toolset/ bộ công cụ chuyển đổi nhanh
 • Replenishment Pull Overview/ Tổng quan về Hệ thống Kéo
 • Error-proofing/ Chống lỗi
 • Prioritizing and Selecting a Solution/ ưu tiên và lựa chọn giải pháp
 • The A3 One-Page Report o Piloting a Solution/ Báo cáo một trang A3 - Thử nghiệm một Giải pháp
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng
13h00 - 16h00 Tools to IMPROVE

8

 • Prioritizing and Selecting a Solution/ Ưu tiên và lựa chọn giải pháp
 • The A3 One-Page Report o Piloting a Solution/ Báo Cáo Một Trang A3 về Thử Nghiệm Một Giải Pháp
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng

Course Test Challenge

 • Introduction – Control/ Giới thiệu – Kiểm soát
 • Control Charts Revisited/ Xem xét lại biểu đồ kiểm soát
 • 5-S Approach/ Tiếp cận 5S
 • Visual Management/ Quản lý trực quan
 • Control Plan/ Kế hoạch kiểm soát
 • Standardized Work – Documenting Process Changes/ Tiêu chuẩn hóa công việc – Ghi nhận các thay đổi trong quy trình
 • Case studies and practical exercises/ Bài tập tình huống và bài tập thực hành
 • Skill Check/ Kiểm tra kỹ năng
 • Course Completion/ Hoàn thành khóa học
 • The Lean Six Sigma Journey to GREEN BELT LEVEL/ Hành trình nâng cấp độ Lean Six Sigma đai vàng lên Cấp Độ Đai Xanh

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC : 4 ngày (8 buổi) 

HỌC PHÍ : 4.800.000 VNĐ/khóa 
ƯU ĐÃI :  + Giảm còn 4.200.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người 
                + Hoặc giảm còn 4.500.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Học phí bao gồm :  Tài liệu + cấp chứng chỉ + Teabreak

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.

Feedback của học viên về khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

review khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt tại iRTC

đánh giá của học viên về khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Feedback Lean Six Sigma Yellow Belt

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn

BÁO CÁO DỰ ÁN 02 KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT - 2018

 LIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU